Consagel

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Consagel.nl.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Consagel.nl worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Consagel.nl is vrij zijn artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Consagel.nl zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Consagel.nl deze selectie heeft gemaakt. Consagel.nl is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Consagel.nl niet geschikt zijn om te tonen.

3. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 3.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

4. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Consagel.nl. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Consagel.nl. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Consagel.nl.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Consagel.nl (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Consagel.nl kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van Consagel.nl rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Consagel.nl. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Consagel.nl mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Consagel.nl is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Consagel.nl wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Consagel.nl. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Consagel.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Consagel.nl.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Consagel.nl nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Consagel.nl dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Consagel.nl. Bij inbreuk komt Consagel.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Consagel.nl gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Consagel.nl is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Consagel.nl toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.